Thymus serpyllum ‘Albus’- White Creeping Thyme – 1 Pint

$5.00

Also known as ‘Albiflorus,’ and Thymus praecox ‘Albiflorus.’